ZGK LELIS 

tel. /29/ 761-19-81 

 Email: zgk@zgk.lelis.pl

Wojciech Sikora

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis


Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny słownik Zamówienia: Kod CPV
32230000 - Radiowa aparatura nadawcza z aparatura odbiorcza
38421100 - Wodomierz

Przedmiot zamówienia obejmuje: "Dostawa wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o."

POBIERZ DOKUMENT Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.02.2020 r.)


Termin składania ofert do dnia: 24.02.2020 r. do godz. 9:00.

Szczegółowych informacji w przedmiocie zamówienia udziela: Pan Grzegorz Dzięgielewski tel. 297-611-981

 

Design by: www.diablodesign.eu